Obsah článku

Ďalšie informácie podľa § 5 zákona o slobode informácií:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach

Informácie podľa § 5 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom Michalovciach bol zriadený k 1.1.2004 podľa § 21 zákona NR SR č. 578/2003 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí s pôsobnosťou pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance.

Od 1. septembra 2007 nadobudol účinnosť zákon  NR SR č. 355/2007 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach je rozpočtová organizácia štátu, ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Organizačná schéma RÚVZ Michalovce

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach vo svojej pôsobnosti podľa zák. č. 355/2007 Z. z.:

a) zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,
 
b) riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,
 
c) posudzuje hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni,
 
d) plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11 a úlohy pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 3,
 
e) nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 v rámci svojej územnej pôsobnosti,
 
f) podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie 7a) a návrh na vykonanie opatrení podľa § 48 ods. 5 v rámci svojej územnej pôsobnosti,
 
g) vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13,
 
h) zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti uvedené v § 15 ods. 2,
 
i) povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje tento zákon,
 
j) vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55,
 
k) prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady podľa § 56 až 58,
 
l) vedie register rizikových prác (§ 31 ods. 6),
 
m) zabezpečuje sprístupnenie informácií o kvalite vody na kúpanie počas kúpacej sezóny,
 
n) plní úlohy kontrolného orgánu oprávneného ukladať sankcie pri uvádzaní chemických látok a zmesí na trh podľa osobitného predpisu, 12a)
 
o) poskytuje súčinnosť obvodným úradom a obciam pri vypracúvaní plánu ochrany obyvateľstva.

 

V rámci štátneho zdravotného dozoru RÚVZ Michalovce kontroluje dodržiavanie ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z., všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach vo svojej pôsobnosti podľa zák. č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov vykonáva potravinový dozor:

     a)  nad epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, manipuláciou a uvádzaním do obehu, ak ide o potraviny určené na osobitné výživové účely, ako aj detskú výživu, dojčenskú výživu, lahôdky, cukrárske výrobky, zmrzlinu a vodu,

     b)  nad výrobou nových potravín, manipuláciou s nimi a ich uvádzaním do obehu,

     c)  nad uvádzaním potravín do obehu z hľadiska zdravotnej neškodnosti,

    d)  nad výrobou potravín, dovozom potravín, vývozom potravín, manipuláciou s nimi a uvádzaním do obehu z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,

    e) nad potravinami a tabakovými výrobkami pri poskytovaní služieb spoločného stravovania.

 

Prehľad sadzobníka správnych poplatkov, ktoré RÚVZ Michalovce vyberá podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

VIII. ČASŤ

FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Položka 150                                                  Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

h) Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia                   50 € (1506,30 Sk)

i) Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia uvedeného v písmene h)                                                                                                10 € (301,26 Sk)

j) Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti 30 € (903,78 Sk)

k) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti                           20 € (602,52 Sk)

l)  Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena k)                            10 € (301,26 Sk)

 

Poplatky
a)   Vydanie   povolenia   na   prevádzkovanie   zdravotníckeho
      zariadenia
       1.   samosprávnym   krajom   pre
          1.1.   fyzickú   osobu                                           80   eur
          1.2.   právnickú   osobu                                        500   eur
       2.   Ministerstvom   zdravotníctva   Slovenskej   republiky         497,50   eura

b)   Zmena   povolenia   na   prevádzkovanie   zdravotníckeho
      zariadenia   vydaného
       1.   samosprávnym   krajom                                          50   eur
       2.   Ministerstvom   zdravotníctva   Slovenskej   republiky         165,50   eura

c)   Vyhotovenie   duplikátu   povolení   uvedených   v   písmenách
      a)   a   b)                                                          10   eur

d)   Vydanie   povolenia   na   zaobchádzanie   alebo   manipuláciu
      s   humánnymi   alebo   veterinárnymi   liečivami   a   na
      zaobchádzanie   alebo   manipuláciu   so   zdravotníckymi   alebo
      s   veterinárnymi   pomôckami   alebo   potrebami   podľa
      osobitného   predpisu   pre
       1.   fyzickú   osobu                                               100   eur
       2.   právnickú   osobu                                             250   eur

e)   Zmena   povolenia   na   zaobchádzanie   alebo   manipuláciu   s
      humánnymi   alebo    veterinárnymi   liečivami   pre
       1.   fyzickú   osobu                                                20   eur
       2.   právnickú   osobu                                              30   eur

f)   Vydanie   záväzného   stanoviska   alebo   rozhodnutia   Úradu
      verejného   zdravotníctva   Slovenskej   republiky   alebo
      regionálneho   úradu   verejného   zdravotníctva   36a)                50   eur

g)   Vyhotovenie   duplikátu   záväzného   stanoviska   alebo
      rozhodnutia   podľa   písmena   f)                                     10   eur

h)   Vykonanie   skúšky   pred   komisiou   na   preskúšanie   odbornej
      spôsobilosti                                                     30   eur

i)   Vydanie   osvedčenia   o   odbornej   spôsobilosti   36b)                 20   eur   

j)   Vydanie   duplikátu   osvedčenia   podľa   písmena   i)                    10   eur

k)   Vydanie   povolenia   Úradu   verejného   zdravotníctva
      Slovenskej   republikyna   použitie   inej   látky   v
      kozmetických   výrobkoch   ako   látky   uvedenej   v   zoznamoch
      povolených   látok                                             995,50   eura

l)   Vydanie   povolenia   Úradu   verejného   zdravotníctva
      Slovenskej   republiky   na   neuvedenie   látky   v   zozname
      zložiek   v   označení   kozmetických   výrobkov   z   dôvodu
      ochrany   obchodného   tajomstva                                 663,50   eura

m)   Vydanie   rozhodnutia   Úradu   verejného   zdravotníctva
      Slovenskej   republiky   o   povolení   výnimky   zo   zákazu
      testovať   zložky   alebo   kombináciu   zložiek   kozmetického
      výrobku   na   zvieratách                                        663,50   eura

n)   Vydanie   rozhodnutia   Úradu   verejného   zdravotníctva
      Slovenskej   republiky   o   povolení   výnimky   zo   zákazu
      testovať   konečný   kozmetický   výrobok   alebo   jeho
      prototyp   na   zvieratách                                       663,50   eura

o)   Predĺženie   platnosti   povolenia   podľa   písmen   k)   a   l)              33   eur

p)   Vydanie   osobného   radiačného   preukazu                             20   eur

q)   Vydanie   oprávnenia   na   odstraňovanie   azbestu   alebo
      materiálov   obsahujúcich   azbest   zo   stavieb   36ba)               500   eur

r)   Zmena   oprávnenia   podľa   písmena   q)                               100   eur

s)   Vydanie   duplikátu   oprávnenia   podľa   písmen   q)   a   r)                20   eur

t)   Vydanie   oprávnenia   na   výkon   pracovnej   zdravotnej
      služby   36bb)                                                  500   eur

u)   Zmena   oprávnenia   podľa   písmena   t)                               100   eur

v)   Vydanie   duplikátu   oprávnenia   podľa   písmen   t)   a   u)                20   eur

w)   Vydanie   povolenia   na   zaobchádzanie   s   vysoko
      rizikovými   biologickými   agensmi   a   toxínmi   36bc)               500   eur

x)   Vydanie   povolenia   na   činnosti   vedúce   k   ožiareniu
       1.   za   jeden   röntgenový   prístroj                                300   eur
       2.   za   každý   ďalší   röntgenový   prístroj                          100   eur
       3.   za   rádioaktívny   žiarič,   aj   vysokoaktívny                    300   eur
       4.   za   každý   ďalší   rádioaktívny   žiarič                           50   eur
       5.   za   každý   ďalší   vysokoaktívny   žiarič                         100   eur
       6.   podľa    §   45   ods.   2   zákona   č.   355/2007   Z.z.  o
          ochrane,   podpore   a   rozvoji   verejného   zdravia   a   o
          zmene   a   doplnení   niektorých   zákonov   v   znení
          neskorších   predpisov,   okrem   jadrových   zariadení             700   eur
       7.   za   jeden   urýchľovač   častíc   pre   rádioterapiu                 400   eur
       8.   za   každý   ďalší   urýchľovač   častíc   pre   rádioterapiu           150   eur
       9.   za   pracovisko   so   zvýšeným   prírodným   ionizujúcim
          žiarením                                                    400   eur
      10.   za   iný   zdroj   ionizujúceho   žiarenia                          300   eur
      11.   za   každý   iný   ďalší   zdroj   ionizujúceho   žiarenia              100   eur
      12.   za   každé   jadrové   zariadenie,   za   prepravu   vyhoretého
          jadrového   paliva                                          1   000   eur
      13.   za   pracovisko   s   otvorenými   rádioaktívnymi   žiaričmi
          I.   a   II.   kategórie                                          400   eur
      14.   za   povolenie   prepravy   iných   rádioaktívnych   žiaričov
          a   iných   preprávrádioaktívnych   látok                         200   eur

y)   Vydanie   povolenia   na   činnosti   dôležité   z   hľadiska
      radiačnej   ochrany
       1.   za   jednu   povoľovanú   činnosť                                 300   eur
       2.   za   každú   ďalšiu   povoľovanú   činnosť                          150   eur

z)   Vydanie   povolenia   na   uvoľňovanie   rádioaktívnych   látok   a
      rádioaktívne   kontaminovaných   predmetov,   ktoré   vznikli
      alebo   sa   používali   pri   činnostiach   vedúcich   k   ožiareniu
      vykonávaných   na   základe   povolenia   orgánu   verejného
      zdravotníctva                                                   300   eur

aa)   Vydanie   rozhodnutia   Úradu   verejného   zdravotníctva
      Slovenskej   republiky   o   tom,   či   sa   na   činnosť   vzťahuje
      oznamovacia   povinnosť   alebo   potreba   povolenia                   300   eur

ab)   Posúdenie   návrhu   na   zaradenie   práce,   alebo   zrušenie
      zaradenia   práce   medzi   rizikové   práce   v   oblasti   radiačnej
      ochrany                                                         300   eur

ac)   Vydanie   potvrdenia   Úradu   verejného   zdravotníctva
      Slovenskej   republiky   o   zaevidovaní   oznamovanej   činnosti          30   eur

ad)   Zrušenie   povolenia   podľa   písmen   x)   a   y),   ak   držiteľ
      požiada   o   jeho   zrušenie                                          30   eur

ae)   Vydanie   rozhodnutia   alebo   záväzného   stanoviska   v   oblasti
      radiačnej   ochrany
       1.   ktoré   je   v   kompetencii   výlučne   Úradu   verejného
          zdravotníctva   Slovenskej   republiky                          200   eur
       2.   ktoré   je   v   kompetencii   regionálneho   úradu   verejného
          zdravotníctva                                               100   eur
       3.   týkajúceho   sa   jadrových   zariadení                         1   000   eur

af)   Zmena   povolenia   Úradu   verejného   zdravotníctva   Slovenskej
      republiky   podľa   písmen   x)   a   y)   z   dôvodu
       1.   zmeny   odborného   zástupcu,   zmeny   obchodného   mena,
          právnej   formy   alebo   sídla,   ak   ide   o   právnickú   osobu,
          alebo   zmeny   obchodného   mena   alebo   miesta   podnikania,
          ak   ide   o   fyzickú   osobu   -   podnikateľa   v   povolení   na
          činnosti   vedúce   k   ožiareniu,   na   činnosti   dôležité   z
          hľadiska   radiačnej   ochrany   alebo   na   uvoľňovanie
          rádioaktívnych   látok   a   rádioaktívne   kontaminovaných
          predmetov,   ktoré   vznikli   alebo   sa   používali   pri
          činnostiach   vedúcich   k   ožiareniu   vykonávaných   na
          základe   povolenia   orgánu   verejného   zdravotníctva             30   eur
       2.   zmeny   miesta   vykonávania   činnosti,   typu   alebo   počtu
          používaných   zdrojov   ionizujúceho   žiarenia   alebo
          technologického   zariadenia   pracoviska   dôležitého   z
          hľadiska   radiačnej   ochrany   za   každý   zdroj
          ionizujúceho   žiarenia   -   poplatok   sa   vyberá   podľa
          písmena   x)   bodov   2,   4,   5,   8,   9,   11,   13   a   14
       3.   zmeny   podľa   bodu   2,   ak   jej   predchádzalo   vydanie
          rozhodnutia   podľa   písmena   ae)                                30   eur

ag)   Vydanie   osvedčenia   Ministerstva   zdravotníctva   Slovenskej
      republiky   o   akreditácii   študijného   programu   sústavného
      vzdelávania   36bd)                                              70   eur

ah)   Vydanie   osvedčenia   Ministerstva   zdravotníctva   Slovenskej
      republiky   o   akreditácii   kurzu   prvej   pomoci   36bd)              100   eur

ai)   Vydanie   osvedčenia   Ministerstva   zdravotníctva   Slovenskej
      republiky   o   akreditácii   kurzu   inštruktora   prvej   pomoci
      36bd)                                                         100   eur

aj)   Zmena   osvedčenia   Ministerstva   zdravotníctva   Slovenskej
      republiky   o   akreditácii   kurzu   prvej   pomoci   36bd)               50   eur

ak)   Zmena   osvedčenia   Ministerstva   zdravotníctva   Slovenskej
      republiky   o   akreditácii   kurzu   inštruktora   prvej   pomoci
      36bd)                                                          50   eur