Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach za účelom ochrany zdravia ľudí pred škodlivými účinkami pasívneho fajčenia upozorňuje verejnosť na dodržiavanie zákona NR SR  č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 465/2005 Z. z. Zákon o ochrane nefajčiarov nadobudol účinnosť 1. júla 2004. Prijatím tohto zákona a jeho zmenou účinnou od 1. novembra 2005, Regionálne úrady verejného zdravotníctva ako orgány na ochranu zdravia získali kompetenciu prejednávať priestupky uvedené v §  11 ods. 1 písm.  b) a c) tohto zákona. Uvedených priestupkov sa dopustí ten, kto poruší zákaz fajčenia:

  • v zdravotníckych zariadeniach
  • v základných školách, stredných školách a v školských zariadeniach,
  • v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk,
  • vo vysokých školách a v študentských domovoch
  • v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní vyhradených pre  zamestnancov
  • v kultúrnych zariadeniach a v uzavretých športových zariadeniach- vo verejne prístupných priestoroch úradných budov a zariadení, obchodov, divadiel, kín, výstavísk, múzeí a galérií
  • v zariadeniach spoločného stravovania okrem tých zariadení, ktoré majúoddelenú časť pre fajčiarov
  • v cukrárňach a v zariadeniach rýchleho stravovania

Za tieto priestupky možno uložiť pokutu do 331,94 € (10 000 Sk).

Priestupku sa dopustí tiež ten, kto umožní užívať tabakové výrobky osobe mladšej ako 18 rokov. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 497,91 € (15 000 Sk).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach upozorňuje, že jeho zamestnanci vykonávajú kontroly dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 465/2005 Z. z.