Kontrola dodržiavania zákona č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov

Vytlačiť
Kategória: Bez kategórie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach za účelom ochrany zdravia ľudí pred škodlivými účinkami pasívneho fajčenia upozorňuje verejnosť na dodržiavanie zákona NR SR  č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 465/2005 Z. z. Zákon o ochrane nefajčiarov nadobudol účinnosť 1. júla 2004. Prijatím tohto zákona a jeho zmenou účinnou od 1. novembra 2005, Regionálne úrady verejného zdravotníctva ako orgány na ochranu zdravia získali kompetenciu prejednávať priestupky uvedené v §  11 ods. 1 písm.  b) a c) tohto zákona. Uvedených priestupkov sa dopustí ten, kto poruší zákaz fajčenia:

 • v zdravotníckych zariadeniach
 • v základných školách, stredných školách a v školských zariadeniach,
 • v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk,
 • vo vysokých školách a v študentských domovoch
 • v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní vyhradených pre  zamestnancov
 • v kultúrnych zariadeniach a v uzavretých športových zariadeniach- vo verejne prístupných priestoroch úradných budov a zariadení, obchodov, divadiel, kín, výstavísk, múzeí a galérií
 • v zariadeniach spoločného stravovania okrem tých zariadení, ktoré majúoddelenú časť pre fajčiarov
 • v cukrárňach a v zariadeniach rýchleho stravovania

Za tieto priestupky možno uložiť pokutu do 331,94 € (10 000 Sk).

Priestupku sa dopustí tiež ten, kto umožní užívať tabakové výrobky osobe mladšej ako 18 rokov. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 497,91 € (15 000 Sk).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach upozorňuje, že jeho zamestnanci vykonávajú kontroly dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 465/2005 Z. z.

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 
    W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews