Obsah článku

Legislatíva

Povinnosti prevádzkovateľov kúpalísk

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré prevádzkujú prírodné kúpalisko alebo umelé kúpalisko sú povinné splniť podmienky ustanovené zák. NR SR č. 306/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č.  355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Základné pojmy:

Voda určená na kúpanie je akákoľvek povrchová voda, ktorá je vyhlásená podľa osobitného predpisu a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa.

Prírodné kúpalisko je vyznačená prírodná vodná plocha využívaná na kúpanie a s ňou súvisiace prevádzkové plochy a zariadenia, ktoré majú prevádzkovateľa; prírodným kúpaliskom je aj voda určená na kúpanie, ktorá má prevádzkovateľa.

Umelé kúpalisko je krytá stavba alebo nekrytá stavba so súborom zariadení využívaných na kúpanie a s nim súvisiace prevádzkové plochy.

Prevádzkovateľ prírodného kúpaliska je povinný:

 • zabezpečiť, aby kvalita vody v prírodnom kúpalisku spĺňala požiadavky na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku,
 • zabezpečiť monitorovanie a kontrolu kvality vody v prírodnom kúpalisku,
 • viesť evidenciu o prevádzke prírodného kúpaliska a uchovávať ju päť rokov,
 • predkladať výsledky kontroly kvality vody v prírodnom kúpalisku príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
 • vyznačiť vodnú plochu na kúpanie v prírodnom kúpalisku a oddeliť ju od plochy vyhradenej na používanie plavidiel,
 • zabezpečiť vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení v prírodnom kúpalisku,
 • zabezpečiť čistenie vodnej plochy. Údržbu a čistenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení prírodných kúpalísk,
 • vypracovať prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska a predložiť ho príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie; predkladať aj návrhy na jeho zmenu,
 • sprístupniť pre verejnosť na dostupnom a viditeľnom mieste v blízkosti vodnej plochy prírodného kúpaliska a aktuálne informácie o kvalite vody v prírodnom kúpalisku,
 • vyznačiť na viditeľnom mieste v blízkosti vodnej plochy prírodného kúpaliska zákaz kúpania, ak voda nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku,
 • vyznačiť a umiestniť počas kúpacej sezóny na viditeľnom mieste pred vstupom do areálu prírodného kúpaliska oznámenie o zákaze vstupu so zvieraťom,
 • zabezpečiť na prírodnom kúpalisku dostatočný počet plavčíkov a miestnosť na poskytovanie prvej pomoci,
 • vyvesiť na dostupnom a viditeľnom mieste pokyny na poskytovanie prvej pomoci.

 

Prevádzkovateľ umelého kúpaliska je povinný:

 • zabezpečiť, aby kvalita vody v umelom kúpalisku spĺňala požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku,
 • zabezpečiť kontrolu kvality vody v umelom kúpalisku,
 • viesť evidenciu o prevádzke umelého kúpaliska a uchovávať ju päť rokov,
 • predkladať výsledky kontroly kvality vody v umelom kúpalisku príslušnému orgánu verejného zdravotníctva,
 • zabezpečiť priestorové a technické požiadavky na umelé kúpalisko,
 • zabezpečiť vybavenie, priestory, dispozičné riešenie prevádzkovaných plôch umelého kúpaliska,
 • zabezpečiť údržbu a čistenie bazénov, priestorov, prevádzkových plôch a zariadení umelého kúpaliska a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s vodou,
 • zabezpečiť osvetlenie, tepelno – vlhkostnú mikroklímu, vykurovanie a vetranie umelého kúpaliska,
 • vypracovať prevádzkový poriadok umelého kúpaliska a predložiť ho príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie; predkladať aj návrhy na jeho zmenu,
 • sprístupniť verejnosti na dostupnom a viditeľnom mieste pri vstupe do areálu umelého kúpaliska aktuálne informácie o kvalite vody v umelom kúpalisku,
 • vyznačiť na viditeľnom mieste v blízkosti bazénu zákaz kúpania, ak voda v bazéne nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku,
 • vyznačiť a umiestniť na viditeľnom mieste pred vstupom do areálu umelého kúpaliska oznámenie o zákaze vstupu so zvieraťom,
 • zabezpečiť na umelom kúpalisku dostatočný počet plavčíkov a miestnosť na poskytovanie prvej pomoci,
 • vyvesiť na dostupnom a viditeľnom mieste pokyny na poskytovanie prvej pomoci.

Požiadavky na prevádzku, dispozičné riešenie, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na umelom kúpalisku a prírodnom kúpalisku ustanovuje vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvalitu vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

Vyhláška určuje požiadavky na kvalitu vody na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku, ako aj rozsah a početnosť kontroly kvality vody na kúpalisku.

Voda sa sleduje v týchto ukazovateľoch:

Umelé kúpaliská - Escherichia coli, črevné enterokoky, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ± 1oC, producenty, konzumenty, priehľadnosť, reakcia vody, teplota vody, chemická spotreba kyslíka manganistanom, voľný chlór, viazaný chlór, meď, ozón, redox potenciál, celkový organický uhlík, Legionella species. Početnosť vyšetrení jednotlivých ukazovateľov je daný vyššie uvedenou vyhláškou.

Prírodné kúpaliská – Escherichia coli, črevné enterokoky, cyanobaktérie, chlorofyl-a a akútna ekotoxicita.

Požiadavky na vodu určenú na kúpanie, ukazovatele kvality vody určenej na kúpanie, monitorovanie a klasifikáciu kvality vody určenej na kúpanie, riadenie kvality vody určenej na kúpanie ako aj poskytnutie informácií verejnosti o kvalite vody určenej na kúpanie ustanovuje vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z.z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie.

Voda sa sleduje v týchto ukazovateľoch:

Voda určená na kúpanie -  Escherichia coli, črevné enterokoky, cyanobaktérie, chlorofyl-a, mikroskopický obraz biosestónu,  akútna ekotoxicita, priehľadnosť.