Aktualizácia článku 4.6.2021

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (ďalej len „úrad“) je orgánom verejného zdravotníctva v zmysle § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“).

V súlade s  § 60 zákona č. 355/2007 Z. z. a osobitnými predpismi vytvára a prevádzkuje informačné systémy, v ktorých zhromažďuje, uchováva a spracúva informácie, vrátane osobných údajov dotknutých osôb (ďalej len „osobné údaje“), potrebné na plnenie svojich úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia. 

Spracovateľské činnosti s osobnými údajmi sú vykonávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie číslo 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákonom číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

RÚVZ poveril v súlade s § 44 zákona o ochrane osobných údajov za účelom dohľadu nad zákonnosťou spracúvania osobných údajov, poskytovaní súčinnosti v konaní s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a vybavovania žiadostí dotknutých osôb v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zodpovednú osobu:

BESONE, s.r.o.

Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

adresa elektronickej pošty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. IDO §19 a 20 IS personalsitika a mzdy-uchádzači o zamestnanie (.pdf)

1. IDO §19 a 20 IS personalsitika a mzdy-zamestnanci (.pdf)

2. IDO §19 a 20 IS účtovné doklady (fakturácia) (.pdf)

3. IDO §19 a 20 IS správa registratúry (.pdf)

4. IDO §19 a 20 IS oznamovanie protispoločenskej činnosti (.pdf)

5. IDO §19 a 20 IS podnety a podania (.pdf)

6. IDO §19 a 20 IS opatrenia na predchádzanie epidemiologickým ochoreniam EPIS (.pdf)

7. IDO §19 a 20 IS odborná spôsobilosť (.pdf)

8. IDO §19 a 20 IS choroby z povolania (.pdf)

9. IDO §19 a 20 IS sťažnosti štátnych zamestnancov (.pdf)

10. IDO §19 a 20 IS sťažnosti (.pdf)

11. IDO §19 a 20 IS štátny zdravotný dozor (.pdf)

12. IDO §19 a 20 IS žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (.pdf)

13. IDO §19 a 20 IS zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr (.pdf)

14. IDO §19 a 20 IS priestupky (.pdf)

15. IDO §19 a 20 IS posudková činnosť (.pdf)

16. IDO §19 a 20 IS poradenská činnosť (.pdf)

18. IDO §19 a 20 IS projekty (.pdf)

19. IDO §19 a 20 IS prevencia ochorení a iných porúch zdravia (.pdf)

20. IDO §19 a 20 IS odborná prax (.pdf)

 

Pre informačný systém: IS oznamovanie protispoločenskej činnosti

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 5, 071 01  Michalovce, IČO: 17 335 680, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: prešetrenie podnetov (oznámení) dotknutých osôb, ktoré urobili oznámenie, alebo sú na základe oznámenia (podnetu) prešetrované.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

 

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: fyzické osoby, ktoré podali podnet (oznámenie) a ktoré sú na jeho základe prešetrované.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa bydliska, adresa pobytu a ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu (oznámenia).

 

3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

 

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 

Prokurátor, príslušný súd, ktorý koná vo veci ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom (ďalej len „trestný čin“).

Orgán, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte (ďalej len „správny orgán“)

Zákon č. 54/2019Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   

 

 

Iný oprávnený subjekt

 

 

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

 

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (osobne, do schránky, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)

 

6. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov.

 

7. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, podľa zákona, v prípade ich neposkytnutia dotknutej osobe nebude možné oznámiť výsledok prešetrenia podnetu/ oznámenia, ani ju kontaktovať pre doplnenie informácií v prípade potreby.