Náplň práce odd. PZaZŠ

Vytlačiť
Kategória: Náplň práce odd. PZaZŠ

Poradne zdravia

Úlohou poradenského centra je vykonávanie odbornej konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti podpory zdravia a vplyvov spôsobu života na zdravie. Usmerňuje utváranie zdravého spôsobu života a práce. Odborníci zabezpečujú v rámci aktivít zameraných na podporu zdravia aj výučbové, konzultačné a metodické činnosti v oblastiach priorít Národného programu podpory zdravia.

KLIENTOM POSKYTUJEME

stanovenie biochemických parametrov z kapilárnej krvi

Obrázok vyšetrenie klienta

 • glykémia (cukor)
 • lipidogram (celkový cholesterol, „ dobrý a zlý “ cholesterol)
 • triacylglyceroly

určenie tzv. antropometrických ukazovateľov

 • výška, hmotnosť, BMI (body mass index)

meranie tlaku krvi a pulzovej frekvencie

stanovovanie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu

 • (u fajčiarov, s využitím prístroja Smokerlyzer)

spirometrické vyšetrenie

 • (vyšetrenie funkčnosti respiračného systému, vitálna kapacita pľúc, FEV 1)

 EKG záznam (pokojový)

Obrázok vyšetrenie EKGvyhotovenie krivky s kompletným popisoma interpretáciou normálneho záznamu a prípadných patologických zmien (charakter krivky, frekvencia, typ, prevod predsieň – komora, konfigurácia, prítomnosť prípadných dysrytmií, extrasystol predsieňových i komorových)

 

 

kondičná ergometria (len u vybraných klientov)

 • lokálny projekt PC RÚVZ Michalovce zameraný na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení a „ tichej ischémie myokardu “ s využitím EKG prístroja a ergometrie s kompletným popisom EKG a jeho interpretáciou,
 • klient vo vekovom rozmedzí 20- 55 rokov, s pozitívnou rodinnou záťažou na kardiovaskulárne ochorenie (akútny infarkt myokardu náhla cievna mozgová príhoda, esenciálna hypertenzia u pokrvného príbuzného), bez pravidelnej medikácie a dispenzarizácie na odbornej kardiologickej prípadne internej ambulancii,
 • pozostáva z natočenia pokojovej EKG krivky, prevedenia kondičnej ergometrie a natočenia postkondičného EKG záznamu (detekujú sa zmeny na zázname po záťaži),
 • nutný súhlas klienta,
 • klient má primárne absolvovať odborné vyšetrenie v základnej poradni , následne sa určí vhodnosť zaradenia do nadstavbovej poradne s prevedením testovania.

diskrétne poradenstvo v oblasti psychického zdravia (MUDr. Katarína Varechová) 

Všetkým klientom naše poradenské centrum ponúka komplexné poradenstvo v oblasti prevencie:

 • kardiovaskulárnych ochorení,
 • vysokého krvného tlaku (jeho nefarmakologického znižovania v prípade hypertenzie),
 • obezity (resp. nadhmotnosti),
 • zdravého životného štýlu, 
 • optimálnej pohybovej aktivity.

Základné a špecializované poradenstvo sa vykonáva denne v dobe od 7,30 do 15,00 hodiny.

 

K poradenskej činnosti slúži nasledovné prístrojové vybavenie:

reflotron (biochemický analyzátor krvi – vyšetrenie celkového, „dobrého“ cholesterolu, triglyceridov, glukózy), elektronický tukomer, mikrocentrifúga, smokerlyzer, spirometer, bicyklový ergometer, meracie zariadenie srdcovej frekvencie Polar, digitálna osobná váha, tlakomer, potravinová váha- dietetický počítač a programové vybavenie k spracovaniu a vyhodnocovaniu pohybových aktivít a spôsobu stravovania, EKG.

Vybavenie poradne (galéria):

Okrem základného poradenstva sa vykonáva aj špecializované poradenstvo v poradni správnej výživy a úpravy hmotnosti (po telefonickej alebo osobnej dohode na termíne), v podpore psychického zdravia, v prevencii a odvykaní od nikotinizmu, v optimalizácii fyzickej aktivity.

Klienti sa na návštevu Poradenského centra môžu objednať osobne alebo telefonicky na č. tel. 056/6880623, prípadne e-mailom na adrese: mi.opz(zavináč)uvzsr.sk

Pred poradňou zdravia

 


Prevencia = predchádzanie

Egypťania budovali pyramídy z pieskovcových balvanov 20 rokov. Pyramídu zdravia si každý buduje sám po celý život, stavebnými kameňmi sú správna výživa, dostatok pohybu a pozitívne myslenie. 

Pyramída
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 

    W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top