Materské  centrá

Cieľom programu je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov prostredníctvom výchovy a vzdelávania mladých  matiek v oblasti zdravého životného štýlu.Edukáciou  matiek  ovplyvňujeme a meníme životný štýl celej rodiny. Vzdelaná mama ďalej vzdeláva svoju rodinu a zdravé návyky prenáša do výchovy dieťaťa. Vzdelaná a zdravá rodina je základom pre prosperujúcu spoločnosť.  Projekt je rozdelený do troch pilierov PILIER č. 1 je zameraný na edukáciu a intervenciu. S vedením materského centra sa dohodne forma, obsah a frekvencia zdravotno-výchovných aktivít.  PILIER č. 2 je založený na vytvorení webovej stránky, ktorá by obsahovala krátke informácie o zdravom životnom štýle, poskytovala by informácie o zdravotno-výchovných aktivitách v materských centrách a iných akciách určených matkám a deťom. Hlavnou úlohou tejto stránky má byť možnosť odpovedať laickej verejnosti (matkám na otázky týkajúce sa zdravého životného štýlu celej rodiny).  V rámci PILIERA č. 3, je potrebné vytvoriť kurzy pre budúce mamičky, ktoré by sa niekoľko týždňov pred pôrodom mohli naučiť ako sa postarať  o dieťa. Tieto tematické okruhy ponúknuť aj pôrodniciam. Realizácia projektuPILIER č. 1 sa realizuje v materskom centre Margarétka formou aktuálnej písomnej edukácie a intervencie.

PILIER č. 2 a č. 3  sa  naplnil vytvorením stálej ponuky kurzu pre budúce mamičky v rámci projektu vlastnej proviniencie „Čakáme na bociana“. Na vytvorení a realizácii projektu sa podieľali pracovníci oddelenia HDM pod vedením MUDr. Jaroslavy Mercovej a oddelenia PZ – VkZ MUDr. Kataríny Frank. I. kurz bol otvorený 10. 5. 2007. Realizuje sa v úzkej spolupráci s odbornými pracovníkmi gyn. pôr. oddelenia, novorodeneckého odd., odd. OAaIM a rehabilitačného odd. nemocnice Š. Kukuru.  Projekt vysoko zarezonoval v odbornej i laickej spoločnosti a je oň stály záujem. Informácie o projekte sú zverejnené na webovej stránke RÚVZ. Projekt bol spropagovaný v médiách.

 

Zdravotno - výchovné  pôsobenie  u detí  predškolského  veku – stomatohygiena

Cieľom projektu je zlepšenie stavu chrupu obyvateľov Slovenska. Neuspokojivý stav chrupu  našich detí a obyvateľov SR je nevyhnutným krokom k posunu prevenciu zameranej na predchádzanie zubných ochorení na prioritné miesto vo verejnom zdravotníctve.Zavedenie preventívnych opatrení tak skoro ako je to možné  je vhodne načasovaným obdobím pre zachovanie  trvalých zubov v zdravom stave. V tomto období je možné pôsobiť na deti v malých skupinkách za účelom prevencie kazivosti zubov, ako aj upevnenia návyku na pravidelnú, každodennú starostlivosť o chrup a ústnu dutinu.Projekt je zameraný na  cieľovú  skupinu  4 – 6 ročných detí materských škôl (predškolská výchova) a ich rodičov, na zlepšenie vedomostí a stomato-hygienických návykov u nich (výber  vekovej skupiny  súvisí s cieľovou skupinou sledovanou  WHO). Intervenčné zdravotno-výchovné pôsobenie je zamerané na dôležitosť  čistenia zubov, demonštráciu správneho čistenia zubov s praktickým nácvikom, správnu výživu vo vzťahu k stomatologickým ochoreniam, negatívne následky neošetreného chrupu na zdravotný stav organizmu, dôležitosť pravidelných preventívnych prehliadok.Vedomosti o úrovni zdravotného uvedomenia a postojoch rodičov sa získavajú z dotazníkov. 

Realizácia projektu

Do projektu bolo vybratých 83 detí z troch MŠ a to MŠ F. Kráľa Michalovce, MŠ Krčava a MŠ Trhovište.V mesiaci september – október roku 2006, sme projekt „Monitoring orálneho zdravia“ upravili  pre deti 1. ročníkov ZŠ, a ako projekt „Zdravé zúbky“  sme ho začali dvojkolovo realizovať v školskom roku 2006/2007 na všetkých ZŠ v Michalovciach, Sobranciach, Veľkých Kapušanoch a Strážskom. Spolu 808 žiakov. Do tohto projektu sme zapojili aj predškolákov  v 14-tich MŠ mesta Michalovce. Pre tento projekt boli vyhotovené dotazníky, omaľovánky, pravítka. V rámci dotazníkového prieskumu bolo distribuovaných 808 dotazníkov z ktorých sa vrátilo len 169. V súčasnosti sa údaje vkladajú do počítača.Intervencia detí pozostávala z premietnutia videofilmu „. Zúbky“,  oboznámenia sa s funkciou a pomenovaním jednotlivých zubov, správnou výživou a nácvikom správnej techniky čistenia zubov na makete. Pre upevnenie získaných poznatkov a zručností deti obdržali omaľovánky, tematické pravítka a zubné pasty.  Intervencia pre rodičov sa uskutočnila prostredníctvom letákov, plagátov dotazníkov ako aj cielenou reláciou- besedou s odborníkmi v TV Mistrál.

 

Školy podporujúce zdravie

Cieľom projektu je skvalitnenie života detí a rodiny kreatívnym akcentovaním zásad podpora a rozvoja zdravia, v prepojení so zásadami výchovy prosociálnej a enviromentálnej, pozitívna zmena správania sa predškolákov a školákov 1. a 2. ročníka ZŠ k zdravotne oslabeným rovesníkom, v rátane dlhodobo chorých či postihnutých, ozrejmenie ich reálnych možnosti v živote svojsky napredovať.Ťažiskovou postavou projektu je učebná pomôcka - mimická bábka „Adamko“. S bábkou je distribuovaná aj bábkovodičská inštruktáž na CD alebo VHS, pracovné zošity a metodické listy. ADAMKO hravo-zdravo je multimediálny projekt a jednou z možností ako projekt začať je aj spolupráca s RÚVZ, kde s danou problematikou zoznámia všetkých záujemcov o realizáciu projektu.

Pracovné pomôcky spolu s prihláškou realizátora projektu sú k dispozícii na RÚVZ Michalovce oddelenie podpory zdravia.

 

Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2007 –2015

Program podpory zdravia zameraný na znevýhodnenú rómsku komunitu (od roku 2007). Je to program vyplývajúci z Programového vyhlásenia vlády SR na úseku verejného zdravotníctva (C č.4) Cieľom programu je dosiahnuť v dlhodobom horizonte – do roku 2015;Podporu rovnosti a spravodlivosti v zdraví Zlepšenie zdravotného stavu a životného štýlu

Zvýšenie individuálnej zodpovednosti za vlastné zdravie

V prvej etape, od roku 2007 sa zameriava na podporu zdravia znevýhodnenej rómskej komunity, žijúcej v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach. V druhej etape, od roku 2009 sa zameria na bezdomovcov a azylantov. Program sa realizuje prostredníctvom „Komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej výchovy – Asistentov a Koordinátorov“. Ich úlohou je sprostredkovať komunikáciu, zvyšovať informovanosť a šíriť zdravotnú výchovu medzi RÚVZ, všeobecným lekárom, pediatrom, lekárom špecialistom – gynekológom a komunitou.

Gestorom programu je ÚVZ Bratislava. Pri realizácii programu postupujeme podľa metodických pokynov.

Komunitní pracovníci:

Zoltán Batka, Evžen Miľo, Ján Beňo

Realizácia projektu:od 18. 6. sa realizuje monitoring zdravotného stavu a dotazníkový prieskum životného štýlu v uvedených komunitách (pracovníci PZ a  komunitní pracovníci). Bolo vyšetrených 100 mužov a 100 žien. Údaje z dotazníka sú vkladané priebežne do počítača.

 

Svetové dni SZO

V rámci Svetových dní stanovených Svetovou zdravotníckou organizáciou realizujeme rôzne zdravotnovýchovné akcie. Pri výbere a realizácii zdravotnovýchovných akcií je vítaná možnosť spolupráce s inými inštitúciami, organizáciami a združeniami po písomnom oslovení vedenia RÚVZ Michalovce.

 

24. Marec Svetový deň tuberkulózy
World Tuberculosis Day ·  Viac..
   
7. Apríl Svetový deň zdravia
World Health Day ·  Viac..
   
31. Máj Svetový deň bez tabaku
World No-Tobacco Day ·  Viac..
   
14. Jún Svetový deň darcov krvi
World Blood Donnor Day·  Viac..
   
 Svetové dni sponzorované SZO 
22. Marec Svetový deň vody
World Water Day
   
25. Apríl Africký deň malárie
African Malaria Day
   
28. Apríl Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci
World Day for Safety and Health at Work
   
3. Máj Svetový deň astmy
World Asthma Day
   
10. Máj Svetový deň - Pohybom ku zdraviu
Move For Health Day·  Viac..
   
12. Máj Medzinárodný deň zdravotných sestier
International Nurses Day
   
21. September Svetový deň Alzheimerovej choroby
World Alzheimer´s Day
Letak
v SR
   
Posledná nedeľa v septembri Svetový deň srdca
World Heart Day
   
10. Október Svetový deň duševného zdravia
World Mental Health Day
   
11. Október Deň boja proti bolesti
Global Day Against Pain
   
12. Október Svetový deň reumatizmu
World Day of Rheumatism
   
20. Október Svetový deň osteoporózy
World Osteoporosis Day
   
24. Október Deň Organizácie spojených národov
United Nations Day·  Viac..
   
29. Október Svetový deň psoriázy
World psoriasis day
   
14. November Svetový deň diabetu
World Diabetes Day ·  Viac..
   
15. November Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc
World COPD Day (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)·  Viac..
   
1. December Svetový deň AIDS
World Aids Day ·  Viac..
   
10. December Deň ľudských práv
Human Rights Day