V akej oblasti budete podnikať (pracovať)?

  1. v potravinárstve (bufet, bar, predajňa potravín, stánok s občerstvením, reštaurácie, jedálne ...)
  2. v službách obyvateľstvu (kaderníctvo, masáže, nechtové štúdio, tetovanie, soláriá ...)
  3. s vodovodnými zariadeniami (úpravne vody, obsluha vodovodných zariadení ...)
  4. práca s veľmi toxickými látkami a prípravkami a toxickými látkami a prípravkami. Vstúpte na túto stránku a vyhľadajte bod D.

RÚVZ Michalovce vydáva Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť len v oblastiach uvedených pod bodom 1., 2., 3.