Svetová zdravotnícka organizácia ( WHO) vyhlásila 29. september ako „Svetový deň srdca“. Choroby srdca a ciev patria celosvetovo k najzávažnejším príčinám pracovnej neschopnosti, a tvoria tiež najväčší podiel hospitalizácií. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o rizikových faktoroch srdcovo–cievnych ochorení a propagovať význam prevencie týchto ochorení.

Srdcovo – cievne ochorenia predstavujú spoločný názov pre ochorenia postihujúce srdce a tiež obehovú sústavu človeka. Ide o ochorenia ako vysoký krvný tlak (hypertenzia), ateroskleróza, angína pectoris, srdcové zlyhávanie, infarkt srdca, akútna mozgovo cievna príhoda.

Medzi hlavné rizikové faktory ich rozvoja patrí sedavý spôsob života, málo fyzickej aktivity, veľa stresujúcich situácií, fajčenie, nadmerné pitie alkoholu, vysoká hladina cholesterolu, vysoký krvný tlak, nezdravý spôsob stravovania a z toho vznikajúca nadváha a obezita.  

Prevenciou vzniku srdcovo – cievnych ochorení sa zaoberá aj oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Michalovciach, kde si záujemcovia môžu dať vyšetriť krv na základné ukazovatele, ako je hladina celkového cholesterolu v krvi, hladina glukózy, tukov (triacylglycerolov), dobrého (HDL) a zlého (LDL) cholesterolu. Okrem uvedených ukazovateľov zisťujú odborné pracovníčky aj  hodnoty biometrických ukazovateľov (výška, hmotnosť, BMI, WHR, krvný tlak a pod.). V prípade záujmu o vyšetrenie je potrebné sa objednať na tel. čísle 056 6880 623 

                     

V rámci Svetového dňa srdca budeme realizovať exkurziu poradne zdravia a merania biochemických parametrov pre žiakov SZŠ v Michalovciach.

 

Zdroj: ÚVZ SR, Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, RÚVZ MI