Ilustračný obrázok jablkaDeň 31. máj Svetová zdra­votnícka organizácia vy­hlásila za Svetový deň bez tabaku. Témou tohtoroč­ného svetového dňa je Stop zásahom tabakového priemyslu.

Svetová zdra­votnícka organizácia upozorňuje, že ročne na celom svete tabak zabíja šesť miliónov ľudí. Z toho počtu je viac ako 600 000 pasívnych fajčiarov, ktorí zomierajú na následky fajčenia iných. Cieľom tohtoročného svetové­ho dňa je informovať verejnosť o ne­férových a nebezpečných taktikách s cieľom zasahovania do štátnych po­litík. V zmysle článku 5.3. Rámcové­ho dohovoru o kontrole tabaku majú krajiny chrániť svojich občanov pred komerčnými záujmami tabakového priemyslu. Z tohto hľadiska sú preto krajiny povinné zvyšovať povedomie o rozpore medzi záujmami tabako­vého priemyslu a politikou kontro­ly tabaku.

 

Na Slovensku sa 31. mája 2012 budú realizovať aktivity pre verejnosť, ktoré majú zvýšiť zdra­votné povedomie. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spoluprá­ci s UNION zdravotnou poisťovňou a. s., budú v tento deň organizovať aktivitu „Vymeň cigaretu za jablko". Aktivity budú spojené s meraniami oxidu uhoľnatého vo vydýchnutom vzduchu a informovaním verejnosti prostredníctvom letákov o rizikách fajčenia a možnostiach jeho zanecha­nia. Konkrétne informácie nájdete na webovej stránke www.uvzsr.sk.

Doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

RÚVZ so sídlom v Michalovciach na tento deň chystá aktivitu na námestí Osloboditeľov pred hotelom Jalta v čase od 10.00 do 12.00 hod.